תקנון ותנאי שימוש

ברוכים וברוכות הבאים/ות לאתר האינטרנט של איגוד הסטודנטיות והסטודנטים בצלאל (www.egood.org.il), להלן: "האיגוד" ו-"האתר" בהתאמה.

  1. השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמת המשתמש/ת לתנאים אלה ולכן המשתמש/ת מתבקש/ת לקרוא אותם בעיון ובקפידה.
  2. כניסה לאתר ו/או שימוש בו משמעותם כי המשתמש/ת מקבל/ת עליו/ה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. המשתמש/ת נותן/ת הסכמתו/ה ומצהיר/ה בזאת כי קרא/ה את התנאים והבין/ה את תוכנם באופן מלא.
  3. האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לתקן תנאי שימוש אלה מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי שיערך יכנס לתוקפו עם פרסומו באתר זה. האיגוד אינו נושא באחריות לעדכן את המשתמש/ת והמשתמש/ת אחראי/ת לבדוק ולהתעדכן בכל שינוי כפי שיערך.
  4. תנאי האתר חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.
 • תיאור ותנאי השירות 
  1. האתר כולל מידע על תכניות לימודים של אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ירושלים והאיגוד ופעילויות שונות הנעשות ע"י האיגוד. האיגוד עושה את כל המאמצים שהמידע המפורסם באתר הינו נכון ומדויק. עם זאת, מובהר כי אין בפרסום זה כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד האיגוד ביחס לתכניות ו/או הפעילויות כלפי המשתמש וכי רק קבלת אישור מוסמך מטעמו יחייבו.
  2. האיגוד רשאי להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, אם זה לצורך ביצוע עדכונים, שדרוגים, תיקונים, התאמות, שיבושים וכדומה. כל זאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האיגוד.
  3. האיגוד עושה את המיטב לאפשר את פעילותו התקינה של האתר. יחד עם זאת, השימוש באתר יעשה באחריות הבלעדית של המשתמש/ת. האיגוד לא יישא על עצמו כל אחריות בגין כל נזק שהוא, גם אם הנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי, שנוצר כתוצאה מכניסה או עשיית שימוש באתר ו/או עקב תקלה כלשהי שתחול במכשירי המשתמש/ת ו/או עקב נזק הנגרם מתוכנות זדוניות כלשהן.
  4. השירותים השונים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם "as is". האיגוד לא יישא באחריות להתאמת השירותים לצרכי המשתמשים/ות. כמו כן, האיגוד לא יישא באחריות לנזק שייגרם למשתמש/ת או לצג שלישי, אם זה כתוצאה ישירה או כתוצאה עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנוצר כתוצאה מהורדת יישומי תוכנה ו/או קבצים מן האתר או באמצעותו.
  5. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש/ת האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש/ת להקפיד כי תכנים אלה יהיו תכנים חוקיים.
 • רישום משתמש ואבטחת החשבון
  1. יצירת חשבון: במהלך ההרשמה לפתיחת החשבון, המשתמש/ת נדרש/ת להסכים לספק פרטים ומידע על עצמו/ה (להלן: "נתוני רישום"), כפי שמתבקש בטופס ההרשמה.
  2. אבטחת חשבון: המשתמש/ת אחראי/ת לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה לחשבונו/ה, לרבות אך לא מוגבל להגבלת הגישה למחשב ו/או לחשבון של המשתמש/ת. המשתמש/ת מסכים/ה ומודע/ת לכך שהאחריות על כל פעילות או פעולות המתרחשות תחת חשבונו/ה ו/או באמצעות הסיסמה לחשבונו/ה, בין אם הסיסמה נמצאת באתר של האיגוד, ובין אם בשירות של צד שלישי.
  3. הודעה: בכל חשש ו/או מידע אודות הפרת אבטחה ו/או שימוש בלתי מורשה בחשבון האישי, על המשתמש/ת להודיע על כך לאיגוד מיד וללא כל שיהוי, והאיגוד לא ישא בכל אחריות בשל מקרה כאמור.
  4. שימוש בנתונים אישיים: פתיחת חשבון ההרשמה, המשתמש/ת מאשר/ת ומעניק/ה הרשאה לאיגוד להשתמש בנתוני הרישום, וזאת לשם אספקת שירותים ו/או גישה לאתר. האיסוף והשימוש של החברה בנתונים אישיים אודות הגישה והשימוש של המשתמש/ת בתוכנה מפורטים במדיניות הפרטיות של האתר.
  5. מגבלות חשבון: האיגוד שומר לעצמו את הזכות לסרב לשירות ו/או ליצירת חשבונות ו/או להסיר ו/או לערוך תוכן  ו/או לבטל הזמנות על פי שיקול דעתו הבלעדי של האיגוד. המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת להשתמש בחשבון של אחר ללא רשות. 
 • אחריות המשתמש והגבלות שימוש
   1. המשתמש/ת בין על ידו/ה ובין על ידי מי מטעמו/ה, לא ת/יבצע ו/או ת/יעשה פעולות שיש בהם בכדי להביא לביצוען המלאה ו/או החלקי של כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל העלול להביא לפגיעה באתר ו/או באיגוד, ולרבות את כל המפורט כדלהלן:
    1. לעקוף, להשבית ו/או להפריע בכל דרך אחרת לתכונות האתר הקשורות לאבטחה של האתר ו/או תכונות האוכפות מגבלות על שימוש בתוכנה. 
    2. לפגוע ו/או לשבש הגנות סיסמה המסדירות את הגישה לאתר.
    3. להתיר ו/או להעניק רשות שימוש בחשבון האישי לכל צד שלישי, וזאת למעט אם אושר במפורש אחרת בהסכם ו/או בתנאי השירות. 
    4. להעתיק ו/או לשנות ו/או להתאים ו/או לתרגם ו/או לבצע הינדוס ו/או הידור לאחור ו/או לפרק ו/או לבצע פעולות נגזרות ו/או להפיק ו/או כל ניסיון להפיק, את קוד המקור של האתר ו/או כל אחד ממרכיבי האתר.
    5. לעשות שימוש באתר לעיצוב ו/או פיתוח שירות ו/או מוצר מתחרה. 
    6. להתערב ו/או לבצע כל ניסיון אשר עלול להפריע לשלמות ו/או לעבודתה התקינה של האתר.
    7. להסיר ו/או להשחית ו/או להסתיר ו/או לשנות את המערכת ו/או חלקים באתר, לרבות כל הודעות זכויות יוצרים ו/או סימנים מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות של האיגוד ו/או של כל צד שלישי אשר מסופחים ו/או ניתנים כחלק מהאתר, וכן לעשות שימוש ו/או להציג סמלים מסחריים של האיגוד אשר שונים מהסמלים וסימני המסחר של האיגוד. 
    8. לעשות שימוש בשמו של האיגוד ו/או סמלו המסחרי ו/או סימני המסחר של האיגוד, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת האיגוד. 
    9. לשלוח ו/או להעלות ו/או לחלק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציע לאחר לבצע את אחד מאלו, באמצעות האתר כל תוכן בלתי חוקי ו/או משמיץ ו/או מטריד ו/או מגונה ו/או מטעה, ו/או תוכן שנועד להונות, ו/או המפר כל דין, ו/או כל תוכן ו/או חומר ו/או קובץ מכל סוג אשר עלול לגרום ו/או להביא לידי וירוסים ו/או תולעים ו/או פגמים ו/או סוסים טרויאניים באתר, ו/או כל חומר הרסני ו/או זדוני אחר. 
    10. לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית לרבות שימוש למטרה בלתי חוקית באמצעות הפרת הסכם זה. המשתמש/ת ת/יציית לכל הדינים ו/או התקנות ו/או האישורים ו/או  הרישיונות, ההיתרים וההרשאות על פי כל דין. כמו כן, המשתמש/ת לא ת/יבצע כל שימוש ו/או פעולה אשר עלולה לשייך את האיגוד  לפעולה ו/או תכלית בלתי חוקית ו/או ראויה ו/או בלתי הולמת, כפי שיקבע האיגוד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.  
    11. לבצע כל ניסיון בכל דרך לרבות באמצעות פריצה ו/או כריית סיסמאות ו/או בכל אמצעי אחר לשם השגת גישה בלתי מורשית לכל חלק של האתר, שהגישה לחלק האמור לא ניתנה ברשות ובכתב מאת האיגוד.
    12. לעשות שימוש בכל מערכת אוטומטית, לרבות אך לא רק "רובוטים" ו/או "עכבישים" ו/או  "קוראים לא מקוונים" ו/או כל מערכת ו/או אמצעי בעלי תכונות זהות ו/או דומות לאלו, בכדי ליצור גישה לאתר באופן המאפשר שליחת הודעות מוגברת ו/או בקשות לשרתי האתר, העולה על כמות ההודעות ו/או הבקשות הממוצעת אשר אדם סביר יכול היה לייצר בתקופת זמן זהה. 
    13. לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות ו/או להעברת חומר שאינו חוקי ו/או משמיץ ו/או מטריד ו/או חומר העולה בכדי לשון הרע, ו/או חדירה לפרטיות של אחר ו/או פוגעני ו/או מאיים ו/או מזיק ו/או חומר וולגרי, פורנוגרפי, מגונה ו/או הפוגע ברגשות דת ו/או המקדם גזענות, וכן כל חומר המכי ו/או העלול להכיל וירוס ו/או תוכנה ו/או קובץ זדוני, וכן כל חומר המפר ו/או העלול להפר זכויות בקניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או זכיות אחרות של אחר.
    14. לעשות שימוש בתוכנה לשליחת דואר זבל ו/או הודעות בלתי רצויות בכל דרך אחרת ובהתאם לכל דין ו/או תקנה.
    15. לבצע בכל דרך,  מכירה ו/או מסחר ו/או מכירה חוזרת ו/או ניצול אחר של האתר לכל מטרה מסחרית ו/או פרטית, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת האיגוד.
    16. לבצע בכל דרך דה-קומפילציה ו/או הנדסה לאחור ו/או כל ניסיון אחר להשיג ו/או להנגיש את קוד המקור ו/או הרעיונות ו/או המידע הבסיסי של האתר ו/או חלקים מהאתר ולרבות את כלל מרכיבי האתר.
   2. משתמש/ת אשר הפר/ה את התנאים ו/או ההגבלות האמורות במסמך זה, באופן מלא ו/או חלקי, האיגוד שומר לעצמו את הזכות, לפעול על פי שיקול דעתו הבלעדי, על מנת להשעות ו/או להפסיק באופן מלא ו/או חלקי את גישת המשתמש/ת לאתר ו/או לחלקים ו/או להרשאות באתר, וזאת, אף ללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן, האיגוד שומר לעצמו את הזכות לפעול ו/או לנקוט על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל פעולה אחרת הנדרשת בכדי להגן על שלמותו ואבטחתו של האתר ומרכיביו. כמו כן, המשתמש/ת המפר/ה כאמור, ת/יהא חייב/ת לשפות ולפצות את האיגוד בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר מקורה ו/או נגרמה בשל הפרת התנאים ו/או ההגבלות באופן מלא ו/או חלקי כמפורט בהסכם זה,  וזאת, מיד בדרישתו הראשונה של האיגוד. 
 • צדדים שלישיים
  1. האתר עשוי להכיל תכונות ו/או פונקציות שימוש המופעלות בעזרת ו/או באמצעות שילוב עם צד שלישי. על מנת להשתמש בתכונות ו/או פונקציות אלו כאמור, ייתכן והמשתמש/ת ת/יידרש לפנות לספקים אלו על מנת לקבל גישה. כמו כן, במידה והצד השלישי המספק שירות ו/או מוצר ו/או פונקציה לאתר, חודל מלספק את אותה השירות כאמור, האיגוד יהיה רשאי ועשוי להפסיק לספק את תכונות ו/או פונקציות שימוש אלו. במקרה כזה כאמור, המשתמש/ת לא ת/יהיה רשאי/ת להעלות כל טענה כנגד האיגוד, וכן לא ת/יהא זכאי/ת לקבלת זכות לפיצוי מכל סוג.
  2. יתכן כי המשתמש/ת ת/ימצא באתר קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. מטרת הקישורים הינה לאפשר למשתמש/ת למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית תכנים אלה אינם מתפרסמים ע"י האיגוד או מטעמה והאיגוד אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו בא להעיד על הסכמת האיגוד לתוכנם ואינו מהווה ערובה לכך שהתכנים מהימנים, מלאים או עדכנים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ואין לפרשם כהעדפה או כהמלצה של האיגוד מכל סוג שהוא.
 • קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (לרבות שם, שם האתר, סימנים מסחריים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה וכדומה), למעט תכנים הנמסרים לפרסום ע"י המשתמשים/ות באתר, הינן בבעלותה הבלעדית של האיגוד, או של צד שלישי, שהרשה לאיגוד לעשות בהם שימוש. חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהם, בין אם ע"י המשתמש ובין אם באמצעות צג שלישי בכל דרך שהיא, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ומראש מיו"ר האיגוד או מבעלי/ות הזכויות האחרים/ות לפי העניין.
 • התאמה לחוקים על פי דין
  1. המשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת לציית לכל החוקים ו/או התקנות החלים על פי כל דין על השימוש באתר. כלל הפעולות המתבצעות באתר לרבות  כל מידע ו/או נתונים,  ולרבות נתוני רישום המסופקים בפתיחת חשבון המשתמש/ת ו/או כל נתון אחר אשר יסופק לאיגוד על ידי המשתמש/ת, עליהן להתבצע בהתאם לאמור על פי כל דין.
  2. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבית המשפט המוסמך במחוז שיפוט ירושלים.
  3. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהלת אתר האיגוד במייל: [email protected]
Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל