מחלקת אקדמיה

מחלקת אקדמיה

על המחלקה

מחלקת אקדמיה אחראית לקידום התנאים האקדמאים של כלל הסטודנטים.יות בבצלאל ולשמירה על זכויותהם.ן. הרכזת נותנת מענה לבעיות אישיות וכלליות של סטודנטים.ות בנושאים שונים אל מול גורמי האקדמיה (סגל מרצים, ראשי מחלקות וכו׳), מייצגת את הסטודנטים.ות בפורומים אקדמיים ובוועדות משמעת, ובמקביל מקדמת תהליכי עומק אל מול המחלקות וההנהלה לשיפור איכות ההוראה במוסד.

לא קיבלתם.ן ציונים בזמן? לא הספקתם.ן לכתוב את כל מה שרציתם.ן במשוב? לא ברור סעיף בתקנון? לכל שאלה, בעיה או רעיון, ניתן לפנות אל ראש מחלקת אקדמיה של האיגוד, במייל: [email protected]

חוק לאומי אשר נחקק בשנת 2007 ומחייב את כל מוסדות הלימודים להשכלה גבוהה בארץ לפעול לפיו. סמכותו של החוק היא עליונה ותקנוני המוסדות לא יכולים לעמוד בסתירה אליו.
החוק מתעסק בזכויות כלליות של סטודנטים.ות בנושאי: תנאי קבלה, מבחנים ועבודות, משמעת וערעורים ועוד.

* חוק זכויות הסטודנטים מחייב כל מוסד למנות ״נציב קבילות סטודנטים״ שאמור לטפל באי ציות לחוק מטעם סגל המוסד. נציבת קבילות הסטודנטים.ות בבצלאל היא שלי הרשקו הדיקנית וניתן לפנות אליה להגשת תלונה בכתובת המייל [email protected]

* לאחר פרסום החוק ב-2007 אושרו סעיפים לתיקונו בנושאי זכויותיהם.ן של סטודנטים.ות במילואים, סטודנטים.ות הורים או סטודנטיות בהריון. ניתן למצוא מידע נוסף על החוק באתר ״כל זכות״.

כמו בכל מוסד ציבורי, גם לאקדמיה בצלאל יש תקנונים ונהלים המסדירים את אופן ההתנהלות ואת החובות החלות על הסטודנטים.ות וא.נשי הסגל. ישנם תקנונים ונהלים רבים ומגוונים בבצלאל וחשוב להבין מה נמצא בכל תקנון ומה תוקפו. ההבנה בסוגי התקנונים היא כוח לעמוד על הזכויות שלנו כסטודנטים.ות ולהבין את החובות שלנו. למידע נוסף בעמוד תקנונים.

לכל מחלקה בבצלאל ישנה גישה מעט שונה לאופן הערכת הציון. מידע זה מצויין בשנתון המחלקתי. עם זאת, כלל המחלקות כפופות לנוהל הכתוב בשנתון הכללי לגבי הזמנים למתן הציונים:
– ציון סופי בקורס מעשי – שבועיים מסיום הקורס.
– עבודת סמינר – עד 6 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע.
– פרו סמינר – תוך 4 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע.
– כל מטלה או בחינה עיונית אחרת – תוך 3 שבועות מתאריך ההגשה.

במידה ולא קיבלתם.ן את ציונכם.ן בזמן, מומלץ לפנות במייל לרכזת המחלקה הרלוונטית ולכתב את ראש מחלקת אקדמיה של האיגוד בכתובת [email protected]

* יש לציין כי אנו כאיגוד מודעים לבעיה גורפת וחמורה באקדמיה של איחור במתן הציונים בזמן. נכון לזמן כתיבת מילים אלו, אנו עומלים על בירור לעומק ועל הסדרת הנושא אל מול האקדמיה בדרישה לנקיטת סנקציות אל מול מרצים.ות שלא עומדים בתקנון.

למידע נוסף אודות ציונים.

ע״פ חוק זכויות הסטודנט ״סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במנין שנות לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים יהיה בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה״.

ע״פ תקנון המוסד הבקשה להפסקת לימודים/פיצול תימסר למזכירות המחלקה ולמזכירות האקדמית בכתב. כל מקרה של פיצול לימודים יעלה הנושא לועדת הוראה מחלקתית.

חלק מתפקידה של הרכזת האקדמית הוא לדאוג לבקרת איכות ההוראה במוסד ולייצג את דעותיהם.ן של הסטודנטים.ות בנושא זה. ניתן לפעול לכך במספר מישורים:

בקרה על תוצאות המשובים – נציג האיגוד יכול לבקש מהמוסד את תוצאות המשוב על איש סגל/מרצה מסויים ולבקר על הצעדים שננקטו או לא ננקטו במחלקה כלפיו.
קשר עם המרכז לפיתוח הוראה – הרכזת האקדמית נמצא בקשר עם המרכז שאמון על מתן כלים למרצים.ות לשיפור ההוראה ויכול להמליץ, להתעדכן ולהעיר על פעילותו.
העלאת נושאים לוועדות הוראה – נציגי ועדות ההוראה במחלקות, יחד עם הרכזת האקדמית באיגוד יכולים להעלות נושאים לוועדות ההוראה המחלקתיות, להציע שינויים ולהעלות אותם להצבעה.
ישנן גם דרכים פחות פורמליות, אז לכל רעיון, תלונה אן הצעה, אתם.ן מוזמנים.ות לפנות לרכזת האקדמית במייל.

בכל מחלקה פועלת ועדת הוראה מחלקתית אשר תפקידה לייעץ לראש המחלקה בעיצוב המדיניות האקדמית של מחלקתו, ולעסוק בסוגיות השוטפות של המחלקה.

מי? הרכב הועדה הינו ראש המחלקה, 3 חברי סגל המחלקה ו-2 סטודנטים.ות מהמחלקה משנות לימוד שונות. לסטודנטים.ות המשתתפים.ות יש זכות הצבעה בועדה בתנאי שמספרם.ן לא עולה על שליש מההרכב.

כמה? עפ״י התקנון הועדה אמורה להתכנס כ-3 פעמים בסמסטר. בפועל, ברגע שמתצברים מספיק נושאים לדון בהם, רכזת המחלקה קובעת מועד לועדה.

למה? הועדה דנה בנושאים מגוונים כמו שינויים בתוכנית הלימודים, מקרים אקדמיים חריגים של סטודנטים.ות במחלקה, כמו פיצול לימודים או חיסורים רבים, המלצות למתן פרסים ומלגות ועוד. כאשר נושא הדין הינו בעיות משמעת של מרצים.ות או דיון בנושא מינויים, אין השתתפות סטודנטים.ות בועדה.

*שמות נציגי.ות הסטודנטים.ות בועדות ההוראה מתפרסמים לסטודנטים.ות על ידי המזכירות בכל שנה. הנציגים.ות אמורים.ות להיבחר ע״י הסטודנטים.ות במחלקה ולייצג אותם.ן בוועדות בנושאים חשובים אלה. דעו מי הנציגים.ות שלכם.ן והרגישו בנוח לפנות אליהם.ן!

ועדת משמעת מחלקתית:
במקרה של עבירת סטודנט.ית על אחד הסעיפים בתקנון, המחלקה מכנסת ועדת משמעת אשר דנה במקרה ובדרכי הטיפול בו. הרכב הועדה הינו ראש המחלקה, חבר.ת סגל אחד.ת ונציג.ת איגוד הסטודנטים.ות (לרוב ראש מחלקת אקדמיה של האיגוד). בנוסף, דיקנית הסטודנטים.ות נמצאת בוועדה במעמד משקיפה.
הועדה דנה במקרה ובסמכותה להחליט על ההליכים שינקטו כנגד הסטודנט.ית בהתאם לחומרת העבירה ובהתאם לכתוב בנספח המשמעת של התקנון.
* כל סטודנט.ית רשאי.ת לערער עלהחלטת ועדת המשמעת המחלקתית לועדת המשמעת העליונה.

ועדת משמעת עליונה:
הועדה מתכנסת במקרה של הגשת ערעור על החלטת הועדה המחלקתית או במקרה שהועדה המחלקתית הביאה לדיון לועדה העליונה. הרכב הועדה הינו נשיא האקדמיה, דיקנית הסטודנטים.ות, נציג.ת סנאט בדרגת פרופסור ונציג.ת איגוד הסטודנטים.ות.
ועדת המשמעת העליונה מוסמכת לחון את מי שנמצא אשם בוועדת המשמעת המחלקתית, להמתיק את העונש, להמירו בעונש אחר או אף להחמירו.

*למידע נוסף לגבי ועדות משמעת ניתן לעיין בתקנון העמותה ובתקנון הסטודנטים בעמוד תקנונים.

כל סטודנט.ית רשאי.ת לערער על ציון והערכה שניתנו לו.ה ועל הליך לא תקין. הערעור מוגש בטופס מסודר דרך מזכירות המחלקה עד שבועיים מיום קבלת הציון.

ועדת ערעורים מחלקתית:
מורכבת מראש המחלקה, מורה שאינו מעורב.ת במתן הציון וחברים.ות מועדת ההוראה במחלקה שנקבעו על־ידי ראש המחלקה. במעמד משקיפים: דיקנית הסטודנטים.ות ונציג.ה נבחר.ת של הסטודנטים.ות מכיתת המערער.ת (או לחלופין נציג.ת איגוד הסטודנטים.ות).

כל סטודנט.ית רשאי.ת לערער על החלטת ועדת הערעורים המחלקתית לועדת הערעורים העליונה.

ועדת ערעורים עליונה:
מורכבת מנשיא האקדמיה, נציג.ת הסנאט בדרגת פרופסור שאינו.ה מכהן.ת כראש מחלקה ויו"ר איגוד הסטודנטים.ות. במעמד משקיפים: דיקנית הסטודנטים.ות ונציג.ה נבחר.ת של הסטודנטים.ות מכיתת המערער.ת.
בסמכות הוועדה לדון אך ורק בתקינות ובהגינות ההליכים שנקטה המחלקה בעת קביעת הערכות וציונים.
לא ניתן להחיל הגבלה על כמות הערעורים שסטודנט.ית יכול להגיש בזמן לימודיו. סטודנט.ית יכול.ה לערער על כל ציון שקיבל.ה במהלך לימודיו.

* למידע נוסף על ערעורים ניתן לעיין בתקנון העמותה, תקנון הסטודנטים ושנתון המחלקה.
מומלץ מאוד להתייעץ עם הרכזת האקדמית בתהליך כתיבת נוסח הערעור.

צורת הלימודים בבצלאל יוצרת בעיה לעבור משנת לימודים אחת לשניה במידה ונצברו ״חובות אקדמיים״. כלומר, כישלון הסטודנט.ית בקורס מסויים יכול למנוע את המעבר שלו.ה לשנת הלימודים הבאה. דבר זה אינו תקף לכל קורס, ולכל מחלקה חוקים משלה לגבי תנאי המעבר. חשוב להתעדכן בשנתון המחלקה לגבי תנאים אלו, ולכל שאלה והתייעצות בנושא ניתן לפנות לרכזת האקדמית במייל.

הממשק האישי הנוצר בין סטודנטים.ות למרצים.ות באופי הלימודים בבצלאל יכול להתבטא לעיתים בסיטואציות פוגעניות כלפי הסטודנטים.ות או המרצים.ות עצמם.ן. לכן, הנושא אוגד בתוך אמנת בצלאל ליחסי סטודנטים.ות מרצים.ות.
בכל במקרה של התנהלות לקויה של איש.ת סגל באקדמיה כלפי סטודנטים.ות, או של סטודנטים.ות כלפי סטודנטים.ות אחרים.ות, ניתן להגיש תלונה לנציבת קבילות הסטודנטים.ות שהיא דיקנית הסטודנטים.ות, או לרכזת האקדמית שנמצאים במעקב אחר פניות הסטודנטים.ות ויכולים.ות לפעול במקביל עפ״י הצורך. התלונה יכולה להיות מוגשת גם בעילום שם.

*חשוב לציין כי גם המרצים.ות כמו הסטודנטים.ות מחוייבים.ות לנהלי התנהגות מסויימים, ויכולים.ות לעלות לועדות משמעת. תפקידנו כאיגוד הוא לוודא שננקטים צעדים הולמים כלפי אנשי.ות הסגל במידת הצורך.

Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל