מדיניות פרטיות

 1. ברוכים וברוכות הבאים/ות לאתר האינטרנט של איגוד הסטודנטיות והסטודנטים בצלאל (www.egood.org.il), להלן: "האיגוד" ו-"האתר" בהתאמה.
 2. האיגוד, שמנהל ומפעיל את אתר זה מחויב לפעול בהתאם להוראות הדין ובאופן סביר ומקובל למען שמירה והגנה על פרטיות המשתמשים/ות באתר. האיגוד רואה חשיבות רבה בשמירת פרטיות המשתמשים/ות וכחלק מכך מעגנת זאת במסמך מדיניות זה.
 3. במהלך הביקור באתר וכחלק משירותיו יתכן כי המשתמש/ת ת/יידרש למסור פרטים אישים שונים הכוללים בין היתר שם, מספר טלפון, כתובת מייל או כל מידע אחר ליצירת קשר. בנוסף לכך, יתכן כי פרטים אישיים אלו ישמרו באופן אוטומטי מעצם השימוש באתר.
 4. על המשתמש/ת להזין פרטיו/ה באופן מדויק ומהימן. אל למשתמש/ת למסור פרטי צד שלישי אלא אם כן קיבל/ה את הסכמתו/ה ואת הסכמת האיגוד.
 5. פרטיו/ה האישים של המשתמש/ת ישמשו בין היתר לשם יצירת קשר עמו/ה, העברת מידע ועדכונים שוטפים, משלוח הצעות בדיוור ישיר, ניתוח והתאמת צרכים שיווקיים ופרסומיים, צרכים מנהליים, צרכי אבטחה, עריכת סקרים וניתוחים סטטיסטיים, שיפור השירות, מניעת הונאות וכן לשם כל צורך אחר הנדרש לניהולו הפנימי של איגוד הסטודנטים.ות.
 6. האיגוד יציין כי האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) ובשירותים של Google Analytics  העושה גם הוא שימוש ב"עוגיות" וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, אימות פרטי משתמש, איסוף נתונים סטטיסטים, אבטחת מידע וכן לצורכי התאמת האתר להעדפות המשתמש/ת.
 7. אתר האיגוד עשוי לקשר את המשתמש/ת לאתרים ו/או לשירותים של צד שלישי אשר אף הם עשויים לאגור מידע ו/או לעשות שימוש בקובצי "Cookies". האיגוד אינו אחראי לאופן בו פועלים הצדדים השלישיים ו/או למדיניות הפרטיות ו/או לשיטות העבודה של שירותי צד שלישי אלה, ואנו ממליצים לך לקרוא את הצהרות הפרטיות של כל אתר האוסף ממך מידע אישי.
 8. במקרה בו המשתמש/ת מתנגד/ת או ת/יתנגד בעתיד לשמירת פרטיו/ה האישים, באפשרותו/ה לשלוח בקשה כי הפרטים ימחקו. את הבקשה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: [email protected]
 9. האיגוד שומר את הפרטים האישיים של המשתמשים/ת ולא יציגם באתר ולא יעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים שיצוינו להלן:
  1. כתוצאה מהדין החל או קבלת צו שיפוטי בנידון.
  2. קבלת התראה בגין הליך משפטי שאמור להינקט נגד האיגוד עקב פעולות שנעשו ע"י משתמש/ת באתר, לרבות תביעות ו/או טענות ו/או הליכים משפטיים בין המשתמש/ת לבין האיגוד ובכל עניין המשתמע מכך.
  3. במקרה של העברת פעילות האיגוד לניהולה של ישות משפטית אחרת יועבר קובץ פרטי המשתמשים לאותה ישות תוך שמירת מחויבות הישות לאמץ את מדיניות הפרטיות של האיגוד כפי שזו מופיעה בתקנון זה ובהסכמה על כל סעיפיה.
  4. כאשר העניין נדרש לצורך הפעילות השוטפת של האיגוד כגון דרישת חברות האשראי, דרישת ספקי שירותי מחשוב וענן, צוות העובדים, קבלני משנה ו/או כל גוף אחר המשמש כצינור אספקת שירותים לאיגוד.
  5. התעורר חשד כי המשתמש/ת באתר עשה או עשתה בו שימוש לביצוע פעולה שאינה חוקית.
  6. התעורר החשד כי המשתמש/ת הפר/ה את כללי התקנון או את אחד ההסכמים עם האיגוד או עם מי מטעמה.
  7. במקרה בו עלה החשד כי המשתמש/ת ביצע/ה מעשה או מחדל העלול לגרום נזק לאיגוד או לכל צד שלישי הקשור לה.
  8. בכל המקרים שהוזכרו, כל העושה שימוש באתר מוותר/ת על כל טענה ו/או תביעה בעניין.
 10. יובהר כי האיגוד נוקט באמצעים מקובלים וסבירים לצורך שמירה ומניעת העברת פרטים אישים של המשתמשים/ות, ומאבטח את כל מערכותיו. עם זאת, האיגוד לא יישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה במקרים של חדירה בלתי מורשת של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתו. המשתמש/ת לא ת/יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האיגוד ו/או מי מטעמו במקרה של חדירות כאמור למערכותיו ובכלל זה לאתר.
 11. האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לתקן את מדיניות הפרטיות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי שיערך יהיה תקף מיום פרסומו באתר זה. האיגוד אינו נושא באחריות לעדכן את המשתמש/ת והמשתמש/ת אחראי/ת לבדוק ולהתעדכן בכל שינוי כפי שיערך. 
 12. לכל שאלה לגבי מדיניות הפרטיות של האיגוד ו/או לגבי נוהלי איסוף הנתונים או השמירה של הנתונים באתר ו/או באיגוד, או אם ברצונך לדווח לאיגוד על הפרות אבטחה כלשהן, אנא צור/י איתנו קשר בכתובת המייל: [email protected].
Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל